Aceasta politica a fost redactata la data de 20.05.2018, urmand a fi revizuita si actualizata periodic.

    1. Identitatea si datele de contact ale operatorului
    2. Prive BOUTIQUE SRL cu sediul social in Bucuresti, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/13027/2013, cod fiscal RO32383303, in calitate de autor, proprietar si administrator al site-ului priveboutique.net:

respecta confidentialitatea si securitatea prelucrarii datelor cu caracter personal ale fiecarei persoane care acceseaza site-ul web. In acest sens, depunem toate eforturile pentru a ne asigura ca informatiile care sunt introduse in bazele noastre de date sunt utilizate numai in scopuri determinate, explicite si legitime.
!In cazul in care solicitam furnizarea datelor personale pentru activitati de marketing iar persoana care ne ofera aceste date nu a implinit in mod legal varsta de 16 ani, vom solicita acordul expres si scris al parintelui sau tutorelui minorului in cauza.
_______________________________________

2. Definitii:
• ANSPDCP = Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;
• “date cu caracter personal” inseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila (“persoana vizata”); o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
• “prelucrare” inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea;
• “restrictionarea prelucrarii” inseamna marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;
• “operator” inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care, singur sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci cand scopurile si mijloacele prelucrarii sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevazute in dreptul Uniunii sau in dreptul intern;
• “persoana imputernicita de operator” inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care prelucreaza datele cu caracter personal in numele operatorului;
• “destinatar” inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism careia (caruia) ii sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent daca este sau nu o parte terta. Cu toate acestea, autoritatile publice carora li se pot comunica date cu caracter personal in cadrul unei anumite anchete in conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de catre autoritatile publice respective respecta normele aplicabile in materie de protectie a datelor, in conformitate cu scopurile prelucrarii;
• “consimtamant” al persoanei vizate inseamna orice manifestare de vointa libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declaratie sau printr-o actiune fara echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate.
________________________________________
3. Drepturile utilizatorilor site-urilor
PRIVE, in calitate de operator de date cu caracter personal, a implementat masurile tehnice si organizatorice pentru a asigura respectarea drepturilor utilizatorilor site-urilor (persoane vizate conform Regulamentului (UE) 2016/679, mai departe Regulamentul), si anume:

  • Dreptul de acces inseamna dreptul persoanei vizate de a obtine o confirmare din partea operatorului ca prelucreaza sau nu datele cu caracter personal care il privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la informatii privind modalitatea in care sunt prelucrate datele.
  • Dreptul la portabilitatea datelor se refera la dreptul de a primi datele personale intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
  • Dreptul la opozitie vizeaza dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrarii datelor personale atunci cand prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau cand are in vedere un interes legitim al operatorului. Atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizata are cu precadere dreptul de a se opune prelucrarii in orice moment.
  • Dreptul la rectificare se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte stocate. Rectificarea trebuie comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate (demonstrabile).
  • Dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) inseamna dreptul persoanei vizate de a solicita sa ii fie sterse datele cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; isi retrage consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale; datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale.
  • Dreptul la restrictionarea prelucrarii poate fi exercitat in cazul in care persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegala, iar persoana se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea; in cazul in care operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; in cazul in care persoana s-a opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei respective.

Colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal obtinute prin intermediul site-ului priveboutique.net este realizata cu respectarea prevederilor Regulamentului. Pentru orice informari sau solicitari in baza dreptului persoanelor vizate conform Regulamentului, va puteti adresa PRIVE la adresa de email: office@priveboutique.net, persoana de contact: dra Ioana Kohalmi Szabo.
Detalii complete despre modalitatea de exercitare a drepturilor de care beneficiati, regasiti la adresa: https://priveboutique.net/protectia-datelor, sectiunea Ce drepturi aveti.
________________________________________
4. Scopurile si temeiurile legale ale prelucrarii. Categoriile de date cu caracter personal colectate si prelucrate de catre PRIVE
Prin completarea oricarui formular pus la dispozitie pe site-ul web priveboutique.net va exprimati acordul expres cu privire la colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal de PRIVE, atat manual cat si automat, in scopul de a fi contactat de PRIVE cu privire la solicitarea dumneavoastra, in conformitate cu prevederile Regulamentului ( UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date (mai departe Regulamentul).
Daca nu sunteti de acord ca datele dumneavoastra sa fie prelucrate, aveti dreptul si libertatea de a nu completa formularele disponibile si de a nu accesa site-ul priveboutique.net
In momentul completarii formularelor disponibile pe priveboutique.net PRIVE va colecta date cu caracter personal, oferind informatii cu privire la scopul colectarii fiecare date personale ce se solicita.
PRIVE poate primi, de asemeneaza, si inregistra, pe serverele sale informatiile referitoare la adresa IP si informatiile cookie ale site-ului solicitat. Aveti optiunea de a seta browserul de internet astfel incat acesta sa respinga anumite cookies. In acest caz, va exista insa un impact negativ asupra navigarii dvs. pe site-ul priveboutique.net. Politica PRIVE referitoare la cookie-uri poate fi consultata aici: https://priveboutique.net/ politica-de-cookies/.
Pentru utilizatorii abonati la newsletter ce nu doresc sa mai primeasca informari pe adresa de email, este necesara trimiterea unui email la adresa: office@priveboutique.net sau puteţi solicita oprirea comunicărilor de marketing prin newsletter folosind optiunea de dezabonare disponibila in oricare din mailurile transmise de catre noi, iar datele dvs. vor fi sterse din baza noastra de date pentru newsletter.
________________________________________
5. Protectia datelor cu caracter personal. Perioada de retentie a datelor
PRIVE nu va dezvalui datele cu caracter personal colectate prin intermediul site-urilor PRIVE, cu exceptia angajatilor autorizati si contractorilor/partenerilor ce au calitatea de persoane imputernicite (FAN COURIER SRL, DHL COURIER SRL) carora aceste date le sunt necesare pentru a le procesa in numele PRIVE sau pentru a furniza servicii disponibile site-ului PRIVE, sau in cazul in care obligatia de dezvaluire reprezinta o obligatie legala a PRIVE sau a angajatilor ori contractorilor/partenerilor acesteia.
In cazul cumpararii de produse temeiul prelucrarii este constituit din contractul de prestari servicii de consultanta si prevederile legale aplicabile. Astfel, pentru a facilita desfasurarea activitatilor aflate in legatura cu contractul de prestari servicii de consultanta si in vederea indeplinirii obligatiilor legale, comunicam aceste date catre autoritatile publice, operatori, terti sau imputerniciti sau altor categorii de destinatari.
Mentionam ca pentru a determina perioada pentru care vor fi prelucrate datele, luam in calcul durata contractuala pana la expirarea obligatiilor contractuale si termenele de arhivare.

PRIVE a implementat masurile organizatorice si de securitate necesare pentru protectia impotriva accesului neautorizat, a utilizarii, alterarii sau distrugerii datelor cu caracter personal conform prevederilor Regulamentului.
PRIVE, impreuna cu colaboratorii sai, si-a asumat responsabilitatea implementarii unor masuri tehnice si organizatorice corespunzatoare privind protectia confidentialitatii si securitatii datelor cu caracter personal.
Totodata, PRIVE acorda acces la datele cu caracter personal, angajatilor autorizati si contractorilor/partenerilor (persoane imputernicite), doar in conformitate cu scopul declarat al colectarii datelor. Toti angajatii, colaboratorii si furnizorii de servicii ai PRIVE, care intra in contact cu datele cu caracter personal, trebuie sa actioneze in conformitate cu principiile politicilor si procedurilor de confidentialitate si de securitate a datelor cu caracter personal semnand declaratii si acorduri de confidentialitate cu privire la aceste date.
Datele cu caracter personal ale utilizatorilor site-urilor PRIVE sunt retinute pe o perioada de 5 ani (in functie de scopul colectarii datelor personale), utilizatorii fiind informati de fiecare data cand furnizeaza datele lor persoanle cu privire la perioada exacta de retentie.
Datele cu caracter personal ale clientilor site-urilor PRIVE sunt retinute pe o perioada de 10 ani (conform obligatiei legale de arhivare a documentelor contabile).
________________________________________
6. Modificari ale politicii de confidentialitate
Daca va considera ca este necesara o schimbare a regulilor de confidentialitate, PRIVE va publica respectivele modificari in aceasta pagina, pentru a va informa cu privire la tipurile de date care sunt colectate si modul in care acestea sunt utilizate.
Daca aveti intrebari cu privire la politica de confidentialitate, va rugam sa ne scrieti pe e-mail, la adresa: office@priveboutique.net

________________________________________
7. Informatii privind Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)
In situatia in care considerati ca drepturile dumneavoastra prevazute in Regulamentul (UE). 2016/679 au fost incalcate, aveti posibilitatea de a va adresa ANSPDCP prin depunerea unei plangeri.
________________________________________
Datele de contact ale ANSPDCP sunt urmatoarele:
Adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30
Sector 1, cod postal 010336
Bucuresti, Romania
Telefon: +40.318.059.211
+40.318.059.212
Fax: +40.318.059.602
Email: anspdcp@dataprotection.ro
Pagina de internet: www.dataprotection.ro

Select your currency
RON Romanian leu
EUR Euro

No products in the cart.